Warning: Illegal string offset 'Pricing' in /customers/a/2/f/ametysten.no/httpd.www/wp-content/plugins/pure-framework/includes/shortcodes/shortcodes.php on line 898 Warning: Illegal string offset 'Priser på behandling' in /customers/a/2/f/ametysten.no/httpd.www/wp-content/plugins/pure-framework/includes/shortcodes/shortcodes.php on line 898 Tantraweek – Love to Love – helgekurs/weekend workshop – Ametysten

Enter your keyword

Tantraweek – Love to Love – helgekurs/weekend workshop

Ametysten

Stedet for vekst i sentrum

Tantraweek – Love to Love – helgekurs/weekend workshop

Tantraweek – Love to Love – helgekurs/weekend workshop

Når:
20. april 2018@18:00-22. april 2018@18:00
2018-04-20T18:00:00+02:00
2018-04-22T18:00:00+02:00
Pris:
3100,-/2700,-

Love to Love.
Uskyldig Nærhet & Hellig Seksualitet  (english version further down)

Er du klar til å dykke dypere inn i Tantra-verden?
Enten du kjenner den fra før eller er helt ny…

Er du klar for å føle deg mer levende..

Mer tilstede..

Når det kommer til nære relasjoner har vi kommet til et sted der vi over-snakker og under-opplever det meste. I denne 3 dagers fordypningen, går vi inn i disse områdene så mange av oss lengter etter, den umiddelbare og ekte opplevelsen av å leve våre liv, kjærligheten, nærheten og seksualiteten fra et dypere nivå…

Vi inviterer deg til å dykke dypere inn i dette rommet vi skaper denne helgen, hvor vi i trygghet kan utforske oss selv. Hvor vi føler oss i kontakt, nære og seksuelle. Vi inviterer til å leke. Vi er alle intime og seksuelle vesener, i all vår uskyld og hellighet. Vi Elsker alle å Elske.

Kjærlighet er åpningen inn i det guddommelige.
~ Puja

Vi tilbyr en intensiv og fordypende workshop, hvor vi skal utforske og lære, skape kontakt med og oppleve den Uskyldige Nærheten & Hellige Seksualiteten.
Vi vil bruke ulike Tantriske strukturer, bodywork og ritualer, meditasjoner, massasje, dans, utforsking, læring & delinger, gå inn i den sanne dybden av din Kjærlighet og ditt Liv.
Å mer fullt ut være den Mannen eller Kvinnen som finnes i deg.

Vår lyst på livet blomstrer ettersom vi blir mer og mer åpen, levende og lar vår seksualitet få bli levende. Vår alltid uskyldige sjel eller indre essens, ønsker ingenting mer enn å bli ønsket velkommen, å få uttrykke seg og få leve fullt ut. Intimiteten som kommer fra dette nivået i oss, fordyper din kontakt med livet, med deg selv, med partnere og andre mennesker i livet ditt. Den gir oss den fullendtheten vi alle søker etter

 • Utforsk og dykk dypere inn i Tantra og hvordan det kan transformere ditt daglige liv
 • Vekk opp kroppen din, føl & lytt dypere inn
 • Ønsk velkommen alle følelsene dine og lær hvordan å unngå å bli dem
 • Øk både din bevissthet og din levendehet
 • Vekk opp din seksuelle energi til virkelig å leve og skinne
 • Bli berørt, i hjerte, kropp og sjel
 • Lær nye og dypere måter å relatere på
 • Opplev ulike meditasjoner hvor du lærer å stole på ditt indre vesen
 • Oppdag hvordan det Feminine og Maskuline inni deg kan bringe deg mer dybde og «juicyness»
 • Finn hjem i din sanne natur
 • La deg smelte inn i sensualitet – vi er sensuelle, sansende vesener
 • Gjenfinn din naturlige orgasmiske tilstand: energi kroppen, den subtile kroppen, «the blissbody»
 • Opplev Tantriske Ritualer

DET MASUKULINE & FEMININE VIL VEKKE DEG OPP I DIN ESSENS
I Tantra er det mye fokus på det maskuline og feminine inni oss. Disse er kjerneenergier og konsepter i Tantra og i livet. Og ja, vi har alle begge deler i oss.

Maskuline energi er: fullt tilstedvaerende, fokusert, gir retning, sterk, klar, konstant og bevisst.

Feminin energi er: åpen, mild, tilknyttende, flytende, levende, utstralende, i stadig bevegelse og forandring
Det er her vi både mottar og penetrerer livet .

Vi kan ikke fullt ut være mann eller kvinne hvis vi ikke utvikler begge sider i oss til modne kvaliteter. Så mye av kampene vi har og møter, kommer ut av de umodne maskuline og feminine sidene i oss. Det er på tide å vokse, og å vokse i glede.

Vi trenger å bli bevisst på at vi har en kjerneenergi, og at denne essensen i oss ønsker så intenst å leve til det fulle.
For de fleste menn er det en maskuline kjerne, for de fleste kvinner en feminin. Dette gir kraften til polariteten og tiltrekningen  mellom oss. Disse to sidene trenger hverandre for å leke, og til slutt for å forenes i dyp enhet – lengselen som lever i oss alle..

Ta en dyp pust..slapp av, utforsk og la opplevelsen av livet få utfolde seg
Alle dine grenser vil ble respektert og du oppmuntres til å kjenne de, synligjøre de og uttrykke de, …grenser og utvidelse er like viktig,

Dette er et kurs like mye for menn og kvinner. Du kan komme alene eller med en partner (det trenger ikke være en fast partner eller en du er i forhold med). Vi vil jobbe for a skape balanse mellom antall menn og kvinner på kurset.

Om Puja Love
Hun er grunnlegger av og lærer ved Puja Love Art
Hun er en internasjonal Tantra lærer og Sensualista, og leder menn og kvinner til høy kvalitets, juicyfulle liv gjennom Embodied Presence & Sexual Empowerment.

Hun viser veien inn i fullendhet, hjerte & kraft i menneskers maskuline & feminine kjerne, og påvirker dermed alle aspekter av menneskers liv. Berikende, mer levende, oppfylte, nære og kraftfulle liv. Med evnen til å gå forbi det du en gang trodde var mulig.

Hun underviser på workshops, retreats, festivaler og private sessions over hele verden.

www.pujaloveart.com

Tid: 20.-22. april
Fredag 18-22, Lørdag & Søndag 10-18

Pris: 3100,- early bird: 2700,- til 20. mars
Parpris: 5800,- early bird: 5000,- til 20. mars
Biletter: Love to Love – Helgekurs 3100,- / early bird 2700,-
Parbilett: Love to Love – Parpris 5800,- / early bird 5000,-
(man må ikke være et etablert par for å få denne)

Ukesbilett: Tantraweek – Hel uke 3600,- / early bird 3200,-
Parbilett ukesbilett: Tantraweek par – hel uke 6800,- /early bird 6000,-

Early bird til 20. mars. Bruk linkene over eller ta kontakt på renate@ametysten.no for spørsmål ol.

 

Tilstedeværende menn kan få en kvinne til å bli levende
~ Puja

 

English version:

Love to Love.
Innocent Intimacy & Sacred Sexuality

Are you ready to dive deeper into the world of Tantra?
Either you already know it or it is new to you…

Are you ready to become more fully alive..

More present..

On a level of intimate relating we have come to the place where we now overtalk everything, and under experience. In this 3 day immersion we go into the realms so many of us long for, the immediate experience of living our life, love, intimacy and sexuality on a deeper level..

We invite you to dive deep into the space we are creating this weekend, where we safely can explore more of ourselves. Where we feel connected, intimate and sexual. We invite you to play. We are all intimate and sexual beings, in all our innocence and sacredness. We all ‘Love to Love’.

Love is the opening into the Divine.
~ Puja

We offer an intensive and deepening workshop, where we will be exploring and learning, connecting and experiencing to Innocent Intimacy & Sacred Sexuality.
We will use different Tantric structures, bodywork and rituals, meditations, massage, dance, and inquiries, teachings & sharings, going to the true depth of your Love and your life.
Aligning to more fully being that Man or that Woman that exists within you.

Our lust for life comes to blossom as we are more and more alive and sexually open. The innocent soul we are wants nothing more than to be welcomed, to be expressed and fully lived. The intimacy coming from that place, deepening your connection to life, yourself and a partner will give you the fulfillment we all yearn for.

 • Explore and dive deeper into Tantra and how it can affect your daily life
 • Awaken your body, feeling & listening in deeper
 • Welcome all your emotions and overcome becoming them
 • Rise both your consciousness and aliveness
 • Awaken sexual energy to rise and shine
 • Be touched, heart, body & soul
 • Learn deep ways of different intimate ways to relate
 • Experience various meditations where you learn to rely on your inner being
 • Discover how the Feminine and Masculine inside can bring you more depth & juice
 • Come back to your nature
 • Immerse into Sensuality – we are sensual beings
 • Remember your orgasmic state of being: the energy body, the subtle body, the blissbody
 • Undergo Tantric Rituals

EXPLORE, RELAX AND EXPAND
All of your boundaries will be respected and encouraged, all your edges will be invited to be seen and felt.
The workshop is for both men and women. You can come with a partner or on your own (you don’t have to be in relationship or work together all the time). We’ll make sure the group is basicly gender balanced.

THE MASUCULINE AND FEMININE WILL WAKE YOU UP IN YOUR CORE
In Tantra there is a lot of attention to the masculine and feminine inside us. Actually, these are the core energies of Tantra and of life. And yes, we all have both inside of us.

Masculine energy is: fully present, focused, directing, strong, clear and conscious.

Feminine energy is: open, gentle, connecting, fluid, alive, radiating, in constant change and movement.
It’s where we both penetrate and receive life.

We cannot be a full man or woman if we don’t develop both sides in us into mature sides. So much of the struggles we come across is because of the immature masculine and/or feminine inside of us. Time to enjoy growing.
We have to realize that we have a core energy, our essence that so wants to live fully.
For most men that’s the masculine core, for most women the feminine. That gives the power of polarity and attraction between us. These two sides need each other to play, and, at the end to come into deep union – the desire that lives in all of us.

 

About Puja Love
Is the Founder and Lover at Puja Love Art
She is an international Tantra teacher and Sensualista, and is passionately guiding many men and women to a high quality juiceful life through Embodied Presence & Sexual Empowerment.

She shows the way into the fullness, heart & power of people masculine & feminine core, affecting all aspects of their daily life: feeling enriched, spirited, fulfilled, intimate, powerful. And being able to go beyond what you once believed was possible.

She teaches in workshops, retreats, festivals and private sessions all over the globe.

www.pujaloveart.com

 

Time: 20.-22. april
Fridag 18-22, Saturday & Sundayg 10-18

Price: 3100,- early bird: 2700,- until 20. mars
Parpris: 5800,- early bird: 5000,- until 20. mars
Ticket: Love to Love – Weekend workshop 3100,- / early bird 2700,-
Couples ticket: Love to Love – Couples price 5800,- / early bird 5000,-
(you do not have to be an established couple to get this)

Week ticket: Tantraweek – Whole week 3600,- / early bird 3200,-
Week ticket couples: Tantraweek couples – whole week 6800,- /early bird 6000,-

Click the links for onlinebooking and tickets, or contact renate@ametysten.no for questions.

 

Present men can make women come alive.
~ Puja